Κυριακή, 4 Ιουνίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗL-ECONOMYBUSINESS NEWSΗ PwC ιδρύει το Centre for Nature Positive Business

Η PwC ιδρύει το Centre for Nature Positive Business

Στόχος του Κέντρου είναι η συγκέντρωση και περαιτέρω διεύρυνση των ικανοτήτων και της τεχνογνωσίας του δικτύου της PwC σε παγκόσμιο επίπεδο, σε τομείς όπως η βιοποικιλότητα, οι υδάτινοι πόροι, η αναγεννητική γεωργία και η δασοκομία.

Αξιοποιώντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια στην ανάληψη πρωτοβουλιών για το κλίμα, η PwC ενισχύει τις παγκόσμιες ικανότητές της σε σχέση με τη φύση και τη βιοποικιλότητα, καθώς νέα έρευνα του οργανισμού που δημοσιεύτηκε πρόσφατα διαπιστώνει ότι το 55% του παγκόσμιου ΑΕΠ είναι εκτεθειμένο σε σημαντικούς φυσικούς κινδύνους.

Στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας δέσμης πρωτοβουλιών, η PwC θα εγκαινιάσει ένα νέο παγκόσμιο κέντρο με την ονομασία Centre for Nature Positive Business και θα παρέχει εκπαίδευση με αντικείμενο τη διατήρηση της φύσης. Με αυτόν τον τρόπο ο οργανισμός συμβάλλει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού του, που αριθμεί 328.000 άτομα, και έχει ως στόχο την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων στη φύση και τη συνεργασία με τους πελάτες του για την επίτευξη θετικών προς το περιβάλλον αποτελεσμάτων.

Αυξημένο ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ εκτίθεται σε σημαντικούς κινδύνους

Οι πρωτοβουλίες αυτές αναλαμβάνονται παράλληλα με τη δημοσίευση των ευρημάτων της νέας ανάλυσης της PwC, σύμφωνα με την οποία η παρακμή της φύσης εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της, εάν οι οργανισμοί δεν προχωρήσουν άμεσα σε μετασχηματισμό των πρακτικών τους. Πέραν από το μισό (55%) του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) – που ισοδυναμεί με περίπου 58 τρις δολάρια ΗΠΑ – εξαρτάται σε μέτριο ή σημαντικό βαθμό από τη φύση, που ισοδυναμεί με 44 τρις δολάρια ΗΠΑ το 2020. Μέρος της αλυσίδας αξίας και των 163 τομέων της οικονομίας που ανέλυσε η PwC εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη φύση. Η υγεία των φυσικών οικοσυστημάτων και η βιοποικιλότητα έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις, καθώς πέραν της μισής αγοραίας αξίας των εισηγμένων εταιρειών σε 19 μεγάλα χρηματιστήρια αξιών (50,6%) εκτίθενται σε σημαντικούς κινδύνους που σχετίζονται τη φύση.

Η PwC θα ενισχύσει τις ικανότητές της ώστε να συμβάλει στην επιτάχυνση  προς μια θετική για τη φύση εποχή μέσω της καθαρής μηδενικής μετάβασης. Το νέο κέντρο της PwC Centre for Nature Positive Business θα συγκεντρώσει και θα διευρύνει περαιτέρω τις βασικές ικανότητες όσον αφορά την φύση ανά το παγκόσμιο σε τομείς όπως η βιοποικιλότητα, οι υδάτινοι πόροι, η αναγεννητική γεωργία και η δασοκομία. Ακόμη, στους επόμενους 12 μήνες, η PwC θα διπλασιάσει τον αριθμό των εμπειρογνωμόνων που διαθέτει σε θέματα  που σχετίζονται με την φύση σε 1.000. Οι εμπειρογνώμονες της PwC στον συγκεκριμένο τομέα εργάζονται σ’ ένα φάσμα διαφορετικών ζητημάτων, όπως είναι η στρατηγική και ο μετασχηματισμός με θετικό αντίκτυπο στη φύση, η διαχείριση κινδύνων και η υποβολή εκθέσεων που αφορούν τη φύση, η τεχνολογία της φύσης, τα δεδομένα και οι μετρήσεις, καθώς και η χρηματοδότηση και η διαχείριση κεφαλαίων με αντικείμενο τη φύση.

Η κατάρτιση η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, θα είναι διαθέσιμη σε όλο το δίκτυό της PwC μέσω της παγκόσμιας Ακαδημίας Βιωσιμότητας. Ο οργανισμός έχει επίσης πραγματοποιήσει μια παγκόσμια αξιολόγηση για να εντοπίσει ποια από τα γραφεία του βρίσκονται εντός ή γειτνιάζουν με σημαντικές από άποψη βιοποικιλότητας περιοχές, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης του προσδιορισμού των επιπτώσεων που σχετίζονται με τη φύση στην αλυσίδα εφοδιασμού του δικτύου. Η επιχειρηματική κοινότητα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην παγκόσμια μετάβαση σε μια θετική για τη φύση εποχή με μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας. Η ποικιλομορφία της πελατειακής της βάσης και η διεθνής εμβέλεια των εργασιών της σε 152 χώρες επιτρέπουν στην PwC να έχει τον δικό της αντίκτυπο. 

Με σκοπό να προωθήσει την ανάπτυξη πλαισίων, προτύπων και μεθοδολογιών που παρέχουν την απαραίτητη αρχιτεκτονική για ταχεία αλλαγή του συστήματος στο σύνολό του, η PwC θα συνεχίσει παράλληλα να συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα οργανισμών από διάφορους κλάδους για ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών. Ο οργανισμός υποστηρίζει το Δίκτυο Επιστημονικά Τεκμηριωμένων Στόχων (SBTN) με αποσπάσεις έμπειρου προσωπικού για την επικύρωση των νέων εταιρικών στόχων για τη φύση και συνεργάζεται με την Ομάδα Εργασίας για τις Χρηματοοικονομικές Γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με την Φύση (TNFD) για τη βελτίωση της πρόσβασης της αγοράς σε αντίστοιχα δεδομένα. Επιπλέον, συνεργάζεται και με το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) αναφορικά με την πιλοτική εφαρμογή TNFD σε κάθε ξεχωριστό τομέα. Η PwC έχει συνεργαστεί με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής από τις επιχειρήσεις του Παγκόσμιου Πλαισίου για τη Βιοποικιλότητα, και με το WBCSD για την ανάπτυξη γνώσεων γύρω από την αποτίμηση των οικοσυστημάτων και τις λύσεις με επίκεντρο τη φύση.

Powered byLimassol Today - Muskita

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης