Limassol Today - Diagwnismos Ltbanner
Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου, 2022

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗL-ECONOMYΟ κίνδυνος για νέα αύξηση των ΜΕΔ είναι ορατός

Ο κίνδυνος για νέα αύξηση των ΜΕΔ είναι ορατός

Απαραίτητες οι νομοθετικές κι άλλες ρυθμίσεις που θα βελτιώσουν το πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισής τους

Της Νικόλ Κ. Φινοπούλου*

Οι αποφάσεις που έλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  (ΕΚΤ) στα πρώτα στάδια έναρξης της πανδημίας Covid-19, θεωρούνται ορόσημο για την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά, αφού διαχέονταν από πρωτοφανή προληπτική εποπτική ευελιξία. Σε συνέντευξη της τον περασμένο Ιούνιο στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Elizabeth McCaul, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, αναγνώριζε εκ νέου ότι ενδεχομένως να προκύψει ένα νέο κύμα Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Κι αυτό, πάρα το γεγονός ότι ο δείκτης ΜΕΔ στη ζώνη του ευρώ υποχώρησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως άλλωστε και στην Κύπρο. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (KTK), ο δείκτης ΜΕΔ μειώθηκε σε 17,6% το β΄ τρίμηνο του 2021, από 27,9% στο τέλος του 2019. H μείωση οφείλεται κυρίως σε πράξεις πώλησης πακέτων ΜΕΔ και σε λιγότερο βαθμό σε οργανική μείωσή τους. Αν και οι κυπριακές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε σχέση με τη μείωση των ΜΕΔ, εντούτοις, οι δείκτες ΜΕΔ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η τελική επίδραση της πανδημίας εξακολουθεί να αποτελεί πηγή αβεβαιότητας.

Η περίοδος που διανύουμε, με τον τερματισμό των μέτρων κρατικής στήριξης κρίνεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη. Πόσο μάλλον αν λάβουμε υπόψη ότι, κατά κανόνα, η όποια επίδραση στα δάνεια εκδηλώνεται με χρονική υστέρηση. Ειδικά με την επικρατούσα αβεβαιότητα, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο ακριβής χρόνος αλλά και το τελικό μέγεθος αύξησης των ΜΕΔ. Είναι λοιπόν σημαντικό για τα πιστωτικά ιδρύματα να εντοπιστούν εγκαίρως οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες ως προς την καταβολή των υποχρεώσεων τους. Όπως χαρακτηριστικά είχε αναφερθεί από την ΕΕ, η υλοποίηση ορθά σχεδιασμένων αναδιαρθρώσεων ως απάντηση σε τέτοιες καταστάσεις αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, το πλεονέκτημα του οποίου είναι ότι και τους δανειολήπτες βοηθά και τις ακραίες χρηματοοικονομικές  επιδράσεις (cliff effects) μπορεί να αποτρέψει.

Σ’ αυτό το γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, αναμένεται πως και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility) της ΕΕ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ώστε να υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις με στόχο τη βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας, καθώς και των δικαστικών και διοικητικών πλαισίων που σχετίζονται με την αποτελεσματική εξυγίανση των ΜΕΔ. Γι’ αυτό και είναι καθοριστικής σημασίας οι σχεδιασμοί να υλοποιηθούν, όσο δύσκολος και αν είναι ο χειρισμός, και κάποιες αποφάσεις να εφαρμοστούν. Υπενθυμίζεται ότι Σύμφωνα με το Άρθρο 24, παράγραφο 6 του Κανονισμού 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την εξέταση της υποβολής του εκάστοτε αιτήματος καταβολής χρηματοδότησης διαπιστώσει ότι τα ορόσημα και οι στόχοι δεν έχουν εκπληρωθεί ικανοποιητικά, τότε αναστέλλεται η καταβολή του συνόλου ή μέρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς με σχετική απόφαση των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άλλωστε, στη βάση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πρόληψη της μελλοντικής συσσώρευσης ΜΕΔ η οποία παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2020, έχουν τεθεί διάφοροι στόχοι-μέτρα που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα, απαιτείται από τις  τράπεζες να καθορίσουν ελάχιστα επίπεδα κάλυψης ζημιών για νέο-εκδοθέντα δάνεια, υπάρχει επίσης πρόταση οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων, τους αγοραστές πιστώσεων και την ανάκτηση εξασφαλίσεων, καθώς και το σχέδιο στρατηγικής για τη σύσταση εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, θέμα το οποίο αναλύσαμε σε προηγούμενο άρθρο.

Το βέβαιο είναι πως για μία χώρα όπως η Κύπρος, με υψηλό ποσοστό ΜΕΔ αλλά και ιδιωτικού χρέους, θα απαιτηθούν περισσότερες και συνεχείς προσπάθειες, μαζί με στοχευμένες και ισορροπημένες αναπτυξιακές οικονομικές πολιτικές, για να επιτευχθεί μείωση των ΜΕΔ σε επίπεδα κοντά στον μέσο όρο της ευρωζώνης.

*Δικηγόρος, LLB. LLM. LPC.

Eng Text

The risk of a new build-up of NPLs is visible

Legislative and other regulations that will improve their prevention and management framework are necessary

By Nicole K. Phinopoulou*

The decisions made by the European Central Bank (ECB) in the early stages of the Covid-19 pandemic (2020) are considered a milestone for the European financial market. The decisions were diffused by unprecedented prudential regulatory flexibility. In an interview with the Cyprus News Agency last June, Elizabeth McCaul, member of the ECB’s Supervisory Board, reiterated that a new wave of Non-Performing Loans (NPLs) could occur as a result of the pandemic. This is despite the fact that the NPLs ratio in the euro area declined during the pandemic, as it did in Cyprus. According to data from the Central Bank of Cyprus (CBC), the NPLs ratio decreased to 17.6% during the second quarter of 2021, from 27.9% at the end of 2019. The decrease is mainly due to sales of NPLs packages and to a lesser degree, because of their organic reduction. Although Cypriot banks have made significant progress in reducing NPLs, their ratio remains well above the European Union (EU) average and the final impact of the pandemic is still a source of uncertainty.

This period of time, combined with the end of the state support measures, is considered to be particularly crucial. Especially if we consider that, as a rule, any effect on loans is manifested by a time lag. Especially with the prevailing uncertainty, it is difficult to estimate the exact time and final size of the build-up of NPLs. It is therefore important for credit institutions to identify, in a timely manner, the difficulties that borrowers may face in fulfilling their obligations. The EU already has emphasized on the risks related to increased NPLs, with regulatory supporting well-planned restructurings in response to such situations being a credit risk management tool. Such risk management tool on one hand it helps borrowers and on the other, it can prevent cliff effects.

In this challenging environment, the EU Recovery and Resilience Facility is also expected to play an important role in implementing reforms aimed at improving the insolvency framework, as well as the judicial and administrative framework related to the effective managing of NPLs. That is why it is crucial that certain decisions are implemented, no matter how difficult these are. It is also important to recall Article 24, paragraph 6 of Regulation 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February 2021, establishing the Recovery and Resilience Facility. According to the specific Article, if the European Commission, in examining the submission of a request for funding, finds that the milestones and targets have not been met satisfactorily, the payment of all or part of the financial contribution is suspended by a relevant decision of the institutions of the European Union.

What is more, based on the European strategy for the prevention of future build-up of NPLs, which was presented in December 2020, various objectives-measures have been set that will have to be implemented by Member States and financial market participants. For example, banks are required to set minimum loss coverage levels for newly originated loans. There is also a proposal for a Directive on credit facility managers, credit buyers and collateral recovery, as well as a strategy plan for setting up national asset management companies, a topic that we fully analyzed in a previous article.

What is certain is that for a country like Cyprus, with a high level of NPLs as well as private debt, more and continuous efforts are required, together with targeted and balanced economic development policies, to achieve a reduction of NPLs close to the euro area average and thus sustainability of Cyprus real economy.

*Lawyer, LL.B,.LL.M, LPC.

Powered by epifaniou

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης