Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΛΕΜΕΣΟΣΔημοσιεύθηκε το ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ κέντρου Λεμεσου

Δημοσιεύθηκε το ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ κέντρου Λεμεσου

Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει τροποποιήσει το Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λεμεσού, το οποίο ρυθμίζει την ανάπτυξη στη δημοτική περιοχή του Δήμου Λεμεσού.

Το Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λεμεσού περιλαμβάνει ως αναπόσπαστα μέρη του:

α) Το κυρίως έγγραφο με τίτλο « Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λεμεσού – Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής» στο οποίο περιλαμβάνονται ένθετα σχέδια και Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος.

β) Τα Εγκεκριμένα Παραρτήματα Α, Β και Δ των Τοπικών Σχεδίων 2012 και οι εκάστοτε τροποποιήσεις/
εγκρίσεις τους

γ) Σειρά σχεδίων διαφόρων κλιμάκων, όπως περιγράφονται στο κυρίως έγγραφο του Σχεδίου Περιοχής.

Δείτε όλες τις λεπτομέριες πατώντας στον τίτλο.

Η εκπόνηση του παρόντος Σχεδίου Περιοχής για το Κέντρο της Λεμεσού εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική για λεπτομερή σχεδιασμό περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος. Η πολιτική αυτή, θέτει ως προτεραιότητα τη μελέτη και τον προγραμματισμό της ανάπτυξης των κέντρων των πόλεων λόγω της μοναδικότητάς τους και της στρατηγικής τους σημασίας για τα αστικά συγκροτήματα.

Ειδικότερα, για την περίπτωση της Λεμεσού, κρίνεται απαραίτητος λεπτομερέστερος σχεδιασμός της περιοχής του κέντρου της πόλης, που κατά την παρούσα Αναθεώρηση περιλαμβάνει και την περιοχή μεταξύ Παλιού και Νέου Λιμανιού. Στο ίδιο πλαίσιο, κρίνεται επιβεβλημένη και η επεξεργασία κατάλληλων πολιτικών και προνοιών με στόχο την ικανοποίηση των πολεοδομικών προκλήσεων πού αφορούν την περιοχή.

Η Αναθεώρηση του Σχεδίου με τα νέα του όρια, επιζητά την αναζωογόνηση και σωστή αξιοποίηση τόσο του κέντρου της πόλης όσο και της υποβαθμισμένης (πρώην) μικτής βιομηχανικής περιοχής μεταξύ Παλιού και Νέου Λιμανιού. Προωθούνται επί μέρους έργα στην περιοχή του Σχεδίου, που πρέπει να αποτελέσουν, σημαντικούς πόλους έλξης και εστίες νέων δραστηριοτήτων. Τα έργα αυτά, λόγω της θέσης και της σημασίας τους, χρήζουν ενιαίας αντιμετώπισης και σύνδεσης μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Παράλληλα, το γεγονός ότι η περιοχή μεταξύ Παλιού και Νέου Λιμανιού προσελκύει νέες ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, αποτελεί ένα ακόμη παράγοντα που προβάλλει την αναγκαιότητα για ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την υπό μελέτη περιοχή.

Δείτε όλες τις λεπτομέριες πατώντας στον τίτλο.
Limassol Today - περιοχης σχεδιου κεντρου λεμεσου

Η περιοχή του Σχεδίου καλύπτει έκταση περίπου 3,650 τ. εκταρίων, δηλαδή το 2.7% της συνολικής έκτασης της περιοχής που βρίσκεται εντός των ορίων του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού. Περιλαμβάνει δύο σαφή τμήματα:

(α) το συμπαγές κέντρο της πόλης, δηλαδή τον γεωγραφικό και λειτουργικό της πυρήνα, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, και

(β) την περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ της λεωφόρου Ρούσβελτ, στα βόρεια, τη Μαρίνα και το Παλιό Λιμάνι, στα ανατολικά, και το Νέο Λιμάνι, στα δυτικά.

Οι περιοχές αυτές επιλέγηκαν με γνώμονα το γεγονός ότι σε αυτές παρουσιάζονται οι σημαντικότερες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες που χρήζουν αντιμετώπισης μέσω ενιαίου και ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

Δείτε όλες τις λεπτομέριες πατώντας στον τίτλο.

Το Σχέδιο οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους και βασικές αρχές:

(α) Τις αρχές του ενοποιημένου σχεδιασμού, που αφορούν συνδυασμένη εκτίμηση και ανάλυση όλων των πτυχών της αστικής ανάπτυξης (φυσικές, κοινωνικές, οικονομικές, αρχιτεκτονικές, κυκλοφοριακές, διοικητικές και περιβαλλοντικές), μέσα από διαδοχικές δραστηριότητες σχεδιασμού. όπως διερεύνηση δεδομένων, διαμόρφωση στόχων, σύνθεση προκαταρκτικών συμπερασμάτων, εντοπισμό και συγκριτική επιλογή προτάσεων και επεξεργασία σχεδίων επέμβασης και μέτρων εφαρμογής.

(β) Τις ανάγκες και δεδομένα της περιοχής και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων.

(γ) Τις απόψεις της Τοπικής Αρχής, των Φορέων, Τμημάτων, οργανωμένων συνόλων, καθώς και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και της ενημέρωσης των δημοτών, ιδιαίτερα αυτών που υπέβαλαν εμπεριστατωμένες προτάσεις.

(δ) Τη δημιουργία νέων πολεοδομικών δεδομένων ανάπτυξης στη βάση πολεοδομικής στρατηγικής και επιμέρους πολιτικής για το είδος, την έκταση και την οργάνωση της ανάπτυξης στην περιοχή, με σκοπό την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των βασικών πολεοδομικών της πλεονεκτημάτων.

(ε) Τις νέες προτεραιότητες στον Πολεοδομικό και Αστικό Σχεδιασμό σε παγκόσμια και ευρωπαϊκή κλίμακα (αειφορία, ενεργειακή επάρκεια και οικονομία, βιώσιμη κινητικότητα, ενεργός πολεοδομία, ευέλικτες πολιτικές για αξιοποίηση ευκαιριών κ.λπ.) συγχρόνως με τις διαχρονικές (λειτουργικότητα, επάρκεια χώρων και εγκαταστάσεων κ.λπ.)

Δείτε όλες τις λεπτομέριες πατώντας στον τίτλο.

Η Περιοχή του Σχεδίου αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία πολεοδομικής οργάνωσης:

(α) Το παραλιακό μέτωπο, όπου μέρος του έχει αναπλασθεί ενώ άλλο μέρος παραμένει αναξιοποίητο και χωρίς οργανική σύνδεση με την πόλη και περιλαμβάνει:

  • την ακτογραμμή και τον χερσαίο χώρο μεταξύ παραλιακού δρόμου και θάλασσας που έχει ήδη διαμορφωθεί ως παραλιακό πάρκο, ανατολικά του Παλιού Λιμανιού.
Limassol Today - παλιου λιμανιου λεμεσου
  • τους ήδη διαμορφωμένους παραλιακούς χώρους του Παλιού Λιμανιού και της
    Μαρίνας Λεμεσού
Limassol Today - λεμεσου
  • το υποβαθμισμένο παραλιακό μέτωπο δυτικά της Μαρίνας Λεμεσού
Limassol Today - μεταξυ παλιου νεου λιμανιου

(β) τους υφιστάμενους Άξονες, δηλαδή τις διαδρομές μέσα στις οποίες κινείται ο παρατηρητής, όπως οι δρόμοι, οι πεζόδρομοι κ.λπ., καθώς και τις οπτικές συνδέσεις σημείων και χώρων. Περιλαμβάνει, επίσης, το δημοσιευμένο δίκτυο δρόμων που περικλείει και διατρέχει την περιοχή του Σχεδίου και τη συνδέει με την ευρύτερη αστική περιοχή Λεμεσού, καθώς και με τους δρόμους
πρωταρχικής σημασίας και το υπεραστικό οδικό δίκτυο,

(γ) τα Όρια, δηλαδή τα γραμμικά στοιχεία που λειτουργούν ως διαχωριστικές γραμμές/ σύνορα μεταξύ δύο ενοτήτων όπως ακτές, συμπαγείς όγκοι κτηρίων· στα Όρια περιλαμβάνονται και οι άμεσες γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις του Λιμένα Λεμεσού,

(δ) τις επιμέρους περιοχές, δηλαδή τα τμήματα της πόλης που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά και ομοιομορφία στο είδος/ ύψος κτηρίων, στις χρήσεις κ.λπ. με κυριότερες από τις οποίες:

(i) τον ιστορικό πυρήνα της πόλης με μεγάλη συγκέντρωση μνημείων και ιστορικών οικοδομών, και

(ii) την περιοχή μεταξύ Παλιού και Νέου Λιμανιού όπου παρατηρείται συγκέντρωση βιομηχανικών χρήσεων, οι οποίες είτε έχουν
εγκαταλειφθεί, είτε βρίσκονται σε υποβαθμισμένη χρήση. Η περιοχή περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ενιαίων τεμαχίων μεγάλου εμβαδού, τα
οποία προσφέρονται για μεγάλες ή/ και πολυλειτουργικές αναπτύξεις,

(ε) τους Κόμβους, δηλαδή τα σημεία της πόλης που κατέχουν στρατηγική θέση και λειτουργούν ως πυρήνες δραστηριότητας, όπως οδικές συμβολές, πλατείες κ.λπ., και

(στ) τα Σημεία Αναφοράς, δηλαδή τα σημαντικά τοπόσημα της πόλης που διατηρούν την ταυτότητα της περιοχής και συνδέουν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία με το δομημένο περιβάλλον, και αποτελούν στοιχεία προσανατολισμού και σήμανσης για την πόλη (π.χ. το Μεσαιωνικό Κάστρο, το Δημαρχείο, ο Υδατόπυργος, Εκκλησίες, Τζαμιά κ.α.).

Δείτε όλες τις λεπτομέριες πατώντας στον τίτλο.

Θα βρείτε τις χρήσεις της γης πατώντας εδώ.

Θα βρείτε τις πολεοδομικές ζώνες πατώντας εδώ.

Θα βρείτε τα ιστορικά κτήρια που αφορά, πατώντας εδώ.

Θα δείτε το πως διαμορφώνεται το οδικό δίκτυο, πατώντας εδώ.

Σχετικά με τις πρόνοιες πολεοδομικών ζωνών, θα βρείτε τον χάρτη κινήτρων πατώντας εδώ.

Μπορούν να εντοπιστούν οι μέγιστοι συντελεστές ανάπτυξης και δόμησης, κατόπιν αξιοποίησης κινήτρων και άσκησης διακριτικής ευχέρειας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου, στον χάρτη και της σημάνσεις, πατώντας εδώ.

Για τον περιβαλλοντικό πλούτο, τα στοιχεία του, τις ζώνες γεωλογικής καταλληλότητας, τα αρχαία μνημεία, τις ελεγχόμενες περιοχές από το τμήμα αρχαιοτήτων, άλλους ενδιαφέροντες χώρους, τους υδάτινους πόρους, τους χώρους λατρείας, το όριο Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού, το όριο Περιοχής Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ), το όριο Περιοχής Ποιοτικής και Αισθητικής Αναβάθμισης, την περιοχή αξιόλογων κτηρίων μοντέρνας αρχιτεκτονικής, τις περιοχές δυνητικού κινδύνου πλημμύρων, μπορείτε να δείτε τον χάρτη πατώντας εδώ.

Powered by copy shop

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης