Limassol Today - Diagwnismos Ltbanner
Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, 2022

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠεριβαλλοντικές οργανώσεις αμφισβητούν τη στήριξη της ΕΕ για 30 έργα ορυκτού φυσικού...

Περιβαλλοντικές οργανώσεις αμφισβητούν τη στήριξη της ΕΕ για 30 έργα ορυκτού φυσικού αερίου

Οι οργανώσεις Friends of the Earth Europe, ClientEarth, Food & Water Action Europe και CEE Bankwatch Network ξεκινούν νομικές ενέργειες για να τερματίσουν την υποστήριξη 30 προτεινόμενων έργων φυσικού αερίου που υποστηρίζονται από την ΕΕ. Λένε ότι η Επιτροπή της ΕΕ έχει δώσει σε αυτά τα καταστροφικά για το κλίμα έργα ένα προνομοιακό καθεστώς, σε αντίθεση με τις νομικές της υποχρεώσεις.

Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή της ΕΕ καταρτίζει έναν κατάλογο έργων ενεργειακών υποδομών προτεραιότητας που θεωρούνται ωφέλιμα για ολόκληρο την Ευρώπη. Οι υποδομές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο “Έργα κοινού ενδιαφέροντος” αποκτούν ταχύτατες άδειες και έχουν ευνοϊκή επιλεξιμότητα για κονδύλια της ΕΕ.

Είναι βέβαιο ότι δισεκατομμύρια ευρώ θα σπαταληθούν σε 30 σημαντικά έργα υποδομής φυσικού αερίου, όπως ο αγωγός EastMed – ένας αγωγός φυσικού αερίου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, μήκους 1.900 χιλιομέτρων, που θα συνδέει τα υπεράκτια κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου από το Ισραήλ και την Κύπρο με την Ιταλία μέσω Ελλάδας.

Οι περιβαλλοντικές ομάδες μπόρεσαν να ξεκινήσουν νομικές ενέργειες μέσω αίτησης για εσωτερική επανεξέταση – ένας μηχανισμός που είναι πλέον ανοικτός για χρήση από ΜΚΟ και το κοινό μετά από μια σημαντική μεταρρύθμιση της νομοθεσίας της ΕΕ για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη πέρυσι. Οι τέσσερις οργανώσεις ζητούν από την Επιτροπή της ΕΕ να επανεξετάσει την απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο κατάλογος PCI και δόθηκε σε 30 προτεινόμενα έργα φυσικού αερίου καθεστώς προτεραιότητας. Εάν η Επιτροπή αρνηθεί να τροποποιήσει την απόφασή της, οι οργανώσεις θα μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο της ΕΕ να αποφανθεί.

Ο δικηγόρος της ClientEarth, Guillermo Ramo, δήλωσε:

Αυτός ο κατάλογος ισοδυναμεί με ένα VIP πάσο για το ορυκτό αέριο στην Ευρώπη, ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για τη σταδιακή κατάργησή του. Η Επιτροπή δεν εξέτασε τον αντίκτυπο των εκπομπών μεθανίου που προέρχονται από έργα υποδομής φυσικού αερίου – παρά τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτές είναι σημαντικές. Αυτό είναι παράνομο, καθώς έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τους νόμους της ΕΕ για το κλίμα και τις νομικές της υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού”.

Το μεθάνιο είναι το κύριο συστατικό του ορυκτού φυσικού αερίου, με δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη 85 φορές υψηλότερο από εκείνο του CO2 για 20 χρόνια. Ωστόσο, ο αντίκτυπός του κατά τον σχεδιασμό των υποδομών φυσικού αερίου δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η απόφαση της ΕΕ να στηρίξει τις υποδομές φυσικού αερίου θέτει σε κίνδυνο τους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της ΕΕ. Οι εμπειρογνώμονες έχουν δηλώσει σαφώς ότι δεν πρέπει να κατασκευαστούν νέες εγκαταστάσεις και υποδομές φυσικού αερίου ή άλλων ορυκτών καυσίμων, εάν θέλουμε να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας εντός του 1,5C. Ο κατάλογος έρχεται επίσης καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει κρίση στις τιμές του φυσικού αερίου, η οποία προκαλείται εν μέρει από την υπερβολική εξάρτηση από το φυσικό αέριο με τις ευμετάβλητες τιμές.

REPowerEU

Παρόλα αυτά, η στρατηγική REPowerEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχεδιάζει να απελευθερώσει άλλα 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέες υποδομές ορυκτού φυσικού αερίου. Ορισμένες μελέτες επισημαίνουν ότι η ΕΕ μπορεί να τερματίσει τις εισαγωγές όλου του ρωσικού ορυκτού φυσικού αερίου έως το 2025 – δύο χρόνια νωρίτερα από τον τρέχοντα στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2027 – χωρίς να κατασκευάσει νέες υποδομές φυσικού αερίου ή να καθυστερήσει τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα.

Η Νατάσα Ιωάννου, υπεύθυνη για το κλίμα της οργάνωσης Φίλοι της Γης Κύπρου, δήλωσε:

“Ο αγωγός EastMed είναι μια καταστροφή για τις κοινότητες και το κλίμα. Δεν είναι προς το συμφέρον των ντόπιων κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι θα επωμιστούν το κόστος του εγκλωβισμού στα ορυκτά καύσιμα και τη ζημιά στην οικολογικά ευαίσθητη Μεσόγειο Θάλασσα. Σε όλο το μήκος της διαδρομής του αγωγού EastMed οι άνθρωποι λένε όχι στις νέες υποδομές ορυκτών καυσίμων και ναι στην κλιματική δικαιοσύνη και στην ειρήνη. Η χρηματοδότηση της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στη στήριξη έργων που εφαρμόζουν δίκαιες, δίκαιες, ασφαλείς και ανανεώσιμες ενεργειακές λύσεις.”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα περιθώριο 22 εβδομάδων για να απαντήσει. Το τελικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι μια απόφαση που θα αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κλιματικές επιπτώσεις των υποδομών.

English text..

Environmental groups challenge EU support for 30 fossil gas projects

Friends of the Earth Europe, ClientEarth, Food & Water Action Europe and CEE Bankwatch Network are starting legal action to end support to 30 EU-backed proposed gas projects. They say the EU Commission has given these climate-destructive projects VIP status, in contradiction of its legal obligations.

Every other year, the EU Commission draws up a list of priority energy infrastructure projects deemed beneficial to the whole bloc. Infrastructure on the “Projects of Common Interest” list gain fast-tracked permits and eligibility for EU funds.

Billions of euros are bound to be wasted on 30 major pieces of gas infrastructure like the EastMed pipeline – a €7 billion, 1,900km gas pipeline that will connect Eastern Mediterranean offshore gas fields from Israel and Cyprus to Italy via Greece.

The groups have been able to start legal action through a request for internal review – a mechanism now open for use by NGOs and the public after a major reform of EU access to justice laws last year. The four organisations request the EU Commission to review the decision that approved the PCI list and gave 30 proposed gas projects priority status. If the Commission refuses to amend its decision, the organisations will be able to ask the Court of Justice of the EU to rule.

ClientEarth lawyer Guillermo Ramo said:

“This list amounts to a VIP pass for fossil gas in Europe, when we should be talking about its phase-out. The Commission did not consider the impact of methane emissions derived from gas infrastructure projects – in spite of evidence that these are substantial. That’s unlawful as it directly clashes with the EU’s own climate laws and its legal obligations under the Paris Agreement.”

Methane is the main component of fossil gas, with a global warming potential over 85 times higher than that of CO2 over 20 years. Yet, its impact when planning gas infrastructure is not taken into account. The environmental organisations argue the EU’s decision to support gas infrastructure puts the EU’s climate and energy goals under threat. Experts have clearly said no new gas or other fossil fuel developments should be built if we are to limit warming within 1.5C. The list also comes as Europe faces a gas price crisis, caused in part by over-reliance on price-volatile gas.

REPowerEU

Despite this, the EU Commission’s REPowerEU strategy plans to unleash another €10 billion in new fossil gas infrastructure. Some studies point out that the EU can end imports of all Russian fossil gas by 2025 – two years earlier than the European Commission’s current target of 2027 – without building new gas infrastructure or delaying the phase-out of coal.

Natasa Ioannou, climate campaigner with Friends of the Earth Cyprus said:

“The EastMed pipeline is a disaster for communities and the climate. It is not in the interests of local people in the region who will bear the costs of fossil fuel lock-in, and the harm to the ecologically-sensitive Mediterranean Sea. All along the route of the EastMed pipeline people are saying no to new fossil fuel infrastructure and yes to climate justice and to peace. EU funding must focus on supporting projects that implement just, fair, safe, and renewable energy solutions.”

The European Commission now has up to 22 weeks to reply. The end result could be a judgement clarifying how the EU should take the climate impacts of infrastructure into account.

Powered by agriplant

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης