Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤο Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο θα επιφέρει επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον του Ακάμα

Το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο θα επιφέρει επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον του Ακάμα

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) αναφέρει ότι παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις «έντονες παρασκηνιακές πιέσεις που ασκούνται στα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες για αλλαγή των τοποθετήσεων τους, καθώς και τις απαράδεκτες πολιτικές παρεμβάσεις με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας και την άμεση έγκριση και δημοσίευση του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα».

Σε ανακοίνωση της, η ΟΠΟΚ θεωρεί, πέραν κάθε εύλογης αμφιβολίας και επιστημονικής επιφύλαξης, ότι αρκετές και σημαντικές προτεινόμενες πρόνοιες και πολεοδομικές ζώνες του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα θα επιφέρουν σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα.

Ως εκ τούτου, σημειώνει ότι η Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και η Γνωμάτευση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, η οποία αναμένεται να εκδοθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος, δεν μπορεί παρά να είναι αρνητική, αξιολογώντας ορθά και κυρίως αναγνωρίζοντας τις σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα.

Ως Μέλος της Ad-hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και της Επιτροπής Αξιολόγησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Σχέδια και Προγράμματα, η ΟΠΟΚ θεωρεί ότι οποιοδήποτε άλλο συμπέρασμα δεν θεμελιώνεται στις Αρχές της Πρόληψης και της Προφύλαξης και δεν εφαρμόζει, ούτε κατ’ ελάχιστον, το γράμμα των Οδηγιών για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και τα Πουλιά (2009/147/ΕΚ, πρώην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ).

Η ΟΠΟΚ αναφέρει ότι το Πολεοδομικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, θα πρέπει να προβούν στην αναγκαία αναθεώρηση και ριζική τροποποίηση αρκετών και σημαντικών προτεινόμενων προνοιών και πολεοδομικών ζωνών του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί και να αναδειχθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μελέτης, το οποίο δεν είναι άλλο από το μοναδικό και αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον και τοπίο της Χερσονήσου Ακάμα.

Η ΟΠΟΚ είναι της θέσης ότι ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διάσπαρτης, ασύμβατης και ανεξέλεγκτης ανάπτυξης, αλλά αντιθέτως πρέπει να επιτευχθεί μέσω της συμπαγούς, συμβατής και ενοποιημένης ανάπτυξης, η οποία πρέπει να χωροθετείται εντός ή/και να επεκτείνεται πλησίον (όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και αιτιολογείται επαρκώς) των υφιστάμενων Ορίων Ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων της Χερσονήσου Ακάμα, καθότι αυτά παραμένουν μέχρι σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα / αναξιοποίητα.

Καταλήγοντας, η ΟΠΟΚ σημειώνει ότι, δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης για ριζική αναθεώρηση και τροποποίηση αρκετών και σημαντικών προτεινόμενων προνοιών και πολεοδομικών ζωνών του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, θα πρέπει να επιδιωχθεί και να διασφαλιστεί η ενιαία και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αθροιστικών επιπτώσεων από την τροποποίηση του πολεοδομικού καθεστώτος της Χερσονήσου Ακάμα.

Ως εκ τούτου, προσθέτει, επιβάλλεται η κοινή υποβολή των Τοπικών Σχεδίων Ακάμα και Πέγειας σε Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Δέουσα Εκτίμηση) στους στόχους διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην Χερσόνησο Ακάμα, λαμβάνοντας ουσιωδώς υπόψη τις αθροιστικές επιπτώσεις σε συνάρτηση με το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, για το οποίο εκδόθηκε ήδη Περιβαλλοντική Έγκριση.

Powered by agriplant

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης