Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2022

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΛΕΜΕΣΟΣΕγγραφή στην ατζέντα του δημοτικού συμβουλίου ζητά η ομάδα πολιτών "Ο κήπος...

Εγγραφή στην ατζέντα του δημοτικού συμβουλίου ζητά η ομάδα πολιτών “Ο κήπος εν δικός μας”

Ζητούν την εγγραφή του ζητήματος εργασιών στον Δημόσιο Κήπο στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου, θέτοντας 10 ερωτήματα για τις εργασίες!

Κύριε Δήμαρχε,

Κυρίες/Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Θέμα: Έγγραφή του ζητήματος των εργασιών στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού στην

ημερήσια διάταξη της επερχόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2022 και απαίτηση για απάντηση ερωτημάτων ως προς αυτές

Με την παρούσα επιστολή απαιτούμε όπως τεθεί το θέμα των εργασιών στον Δημόσιο Κήπο

Λεμεσού στην ημερήσια διάταξη της επερχόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,

την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2022. Επίσης, απαιτούμε να συζητηθούν τα πιο κάτω σοβαρά

ζητήματα και να απαντηθούν τα 10 ερωτήματα που θέτουμε ως προς αυτά:

1. Υφίσταται επιβεβαιωμένη παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, οι εργασίες στον Δημόσιο Κήπο δεν αφορούν

στην αναβάθμιση παιχνιδιών, όπως διατείνεστε, αλλά στην ανέγερση “Θεματικού

Πάρκου”. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο

Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμους του 2018 εως 2021, υποχρεούστε να

υποβάλετε σχετική έκθεση πληροφοριών για να εκπονηθεί Αιτιολογημένη

Διαπίστωση έτσι ώστε να αποφασιστεί αν χρειάζεται να μελετηθούν περαιτέρω οι

επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον ή/και να υποβληθούν όροι στην πολεοδομική

άδεια. Έχετε λάβει ήδη δύο σχετικές επιστολές από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Πότε

θα συμμορφωθείτε ως Δήμος με την εν λόγω πρόνοια ή/και πότε θα

αναγκάσετε τον Εργολάβο να συμμορφωθεί ώστε να αρθεί η παρανομία;

2. Σύμφωνα πάλι με το Τμήμα Περιβάλλοντος, εφόσον πρόκειται για “Θεματικό Πάρκο”

και όχι Παιδική Χαρά, υφίσταται αλλαγή χρήσης. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έπρεπε

να είχατε εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια. Γιατί συνεχίζετε τις εργασίες χωρίς τις

απαιτούμενες άδειες;

3. Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ημερομηνίας

03/06/2021, αποδεχτήκατε ομόφωνα δωρεά για αναβάθμιση του “Παιδότοπου” στο

Δημόσιο Κήπο αξίας €1,000,000. Τι μεσολάβησε και το ποσό αυξήθηκε στα €1,750,000 στη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Λεμεσού και των

δωρητών στις 08/09/2022; Σε ποιες ενδιάμεσες συνεδριάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου συζητήθηκε το παραπάνω θέμα και ποιες αλλαγές αιτιολογούν την

σημαντική αυτή αύξηση της δωρεάς; Πότε θα απαντήσετε στους δημότες που

απαιτούν διαφάνεια;

4. Με βάση τη Συμφωνία Δωρεάς, ο Δήμος Λεμεσού έχει την ευθύνη για τη λειτουργία,

επιδιόρθωση και συντήρηση του θεματικού παιδότοπου. Παρ’ ότι θεωρούμε

δεδομένη την ακαταλληλότητα της χωροθέτησης του εν λόγω θεματικού παιδότοπου

στον Δημόσιο Κήπο, επιθυμούμε να γνωρίζουμε ποιο είναι το υπολογιζομενο

ετήσιο κόστος συντήρησης για τις κατασκευές και τον εξοπλισμό; Ποια μελέτη

έγινε για την αντοχή των πανάκριβων αυτών παιχνιδιών και των δαπέδων; Πότε θα

απαντήσετε στη σχετική επιστολή που έχετε λάβει από τον Γενικό Ελεγκτή για το

παραπάνω ζήτημα και πότε θα ενημερώσετε τους δημότες για τα έξοδα συντήρησης

που —σύμφωνα με τη Συμφωνία— θα τους βαραίνουν στο μέλλον;

5. Καταγγελθήκατε απο το Τμήμα Δασών, μαζί με τον εργολάβο, για 4 παραβάσεις

σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Ποιο είναι το ακριβές ποσό προστίμου που θα

κληθούμε να πληρώσουμε ως φορολογούμενοι δημότες; Ή μήπως τελικά ο

Δήμος και ο εργολάβος οδηγούνται στο δικαστήριο από το Τμήμα Δασών;

6. Παρά τις αλλεπάλληλες μας εκκλήσεις δεν έχουμε πρόσβαση στα αναλυτικά

σχέδια και στις λεπτομερείς περιγραφές, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τις

υποδείξεις του Τμήματος Δασών για την προστασία των αιωνόβιων δέντρων.

Πότε θα καθησυχάσετε τους δημότες με στοιχεία πως οι βαρβαρότητες που

συντελέστηκαν στο Δημόσιο Κήπο δεν θα επαναληφθούν; Θα έπρεπε να γνωρίζετε

πως —σύμφωνα με τον περί της Σύμβασης του Άαρχους αναφορικά με την

Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και

την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά Θέματα (Κυρωτικό) Νόμο του

2003— οφείλετε να παρέχετε στο κοινό πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.

7. Η δημόσια διαβούλευση απαιτείται από τη νομοθεσία και η σημασία της σε σχεση με

τις ενέργειες σας στον Δημόσιο Κήπο έχει τονιστεί επανειλημμένα από το ΕΤΕΚ, τον

Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, την Επίτροπο για Προστασίας Δικαιωμάτων Παιδιού, τα

Αρχιτεκτονικά Τμήματα όλων των πανεπιστημίων της Κύπρου, δύο τμήματα του

ΤΕΠΑΚ, διάφορες ΜΚΟ, καθώς και από πλήθος δημοτών σε δύο διαμαρτυρίες. Γιατί

δεν θέτετε το έργο σε δημόσια διαβούλευση, έστω και την ύστερη αυτή στιγμή, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους φορείς και τις επηρεαζόμενες ομάδες να

εκφράσουν τις απόψεις τους;

8. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε ο Δημόσιος Κήπος Λεμεσού για τη δημιουργία

του Θεματικού Πάρκου; Δεδομένης της ιστορικής και κοινωνικής σημασίας του

Δημόσιου Κήπου Λεμεσού αλλά και καθώς αποτελεί τον βασικό πνεύμονα πρασίνου

της πόλης, δεν εξετάστηκε η προοπτική να εκπληρωθούν τα εν λόγω σχέδια σε άλλο

χώρο, έτσι που να αποφευχθεί η αλλοίωση της ιστορικής τοπιοτέχνησης και οι ζημιές

που παρατηρήθηκαν σε αιωνόβια δέντρα; Επιπλέον σε ποιο πλαίσιο εκχωρήθηκαν

σε ιδιώτες τα δικαιώματα στις σοβαρές αυτές αποφάσεις που αφορούν ένα δημόσιο

χώρο; Προβλέφθηκε κάποια διαδικασία επιτήρησης και ελέγχου;

9. Ελλείψει της δημόσιας διαβούλευσης που θα έπρεπε να είχε προηγηθεί και

δεδομένης της περιφρονητικής στάσης που έχει επιδείξει ο Δήμος και ο Δήμαρχος

Λεμεσού, η ομάδα “Ο Κήπος Εν Δικός Μας” κατέφυγε στην χρήση των ΜΚΔ θέτοντας

ερωτήματα και ζητώντας εξηγήσεις. Η απάντηση του Δήμου ήταν να μπλοκάρει τους

λογαριασμούς μας, στερώντας μας με αυτόν τον τρόπο τόσο την πρόσβαση στο

υλικό που δημοσιεύει όσο και το δικαίωμα έκφρασης των απόψεών μας που

εδράζονται στη νομοθεσία και τις τοποθετήσεις των αρμόδιων φορέων και θεσμών.

Αποτελεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η αντιδημοκρατική αυτή

μεταχείριση και, αν όχι, ποιος είναι υπεύθυνος για αυτή την απόφαση και με

ποια αρμοδιότητα ενεργεί;

10. Τελικά, με τα σοβαρά αυτά ζητήματα που προκύπτουν γιατί επιλέγετε να

συνεχίσετε τις εργασίες στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού;

Δεν υπάρχει χρόνος για άλλες καθυστερήσεις και αν αν με τις καθυστερήσεις επιδιώκετε τη

συνέχιση των παράνομων εργασιών, σας υπενθυμίζουμε ότι είστε υπόλογοι στους δημότες

της Λεμεσού και στους πολίτες ολόκληρης της Κύπρου. Δεν θα σταματήσουμε να

υπερασπιζόμαστε την δημοκρατία και τους νόμους που την διέπουν. Δεν θα σταματήσουμε

να υπερασπιζόμαστε τον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού, τον μοναδικό αυτό χώρο ιστορικής,

πολιτιστικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας.

Ομάδα Πολιτών «Ο ΚΗΠΟΣ ΕΝ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ»

Powered by copy shop

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης