Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΔΙΕΘΝΗΨήφισμα για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ψήφισμα για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

151η σύνοδος ολομέλειας, 10-12 Οκτωβρίου 2022

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ με θέμα την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποβάλλεται από τις πολιτικές ομάδες EPP, PES, Renew Europe, EA και των Πρασίνων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΕτΠ), ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

  • την Ετήσια έκθεσή της για την κατάσταση των περιφερειών και των δήμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ακολουθήθηκε μια συμπεριληπτική, τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού και τοπικού βαρόμετρου που αποτυπώνει τις απόψεις των τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων, με τη συμμετοχή πολλών εταίρων και θεσμικών οργάνων και με την παροχή τεκμηριωμένων στοιχείων και βασικών προτάσεων στους αρμοδίους λήψης πολιτικών αποφάσεων σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά τα πλέον επείγοντα ζητήματα για το επόμενο έτος·
  • το αποτέλεσμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και τις πολυάριθμες προτάσεις που έχουν άμεση σχέση με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι καίριας σημασίας για την εξεύρεση λύσεων στις ανησυχίες των πολιτών·
  • την ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση της Ένωσης το 2022 στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 και τη δήλωση προθέσεων που απέστειλε στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

  • τον παράνομο και αδικαιολόγητο πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας που έχει προκαλέσει και προκαλεί την απώλεια ζωών και καταστροφές, αναγκάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους αναζητώντας καταφύγιο είτε σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας είτε στην ΕΕ, και ιδίως στα ανατολικά κράτη μέλη της, με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να αποτελούν το πρώτο επίπεδο αρωγής·
  • επιπλέον των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και των διαταραχών του εμπορίου, ο αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία ασκεί επίσης μεγάλη πίεση σε πολλά νοικοκυριά, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις ανά την ΕΕ, εξαιτίας της σοβαρής πρόσθετης επιβάρυνσής τους από την ανατίμηση της ενέργειας και των τροφίμων και τον συνεχώς αυξανόμενο πληθωρισμό·

1.           τονίζει ότι η Ετήσια έκθεση για την κατάσταση των περιφερειών και των δήμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταδεικνύει ανησυχητικά την αύξηση του χάσματος από τόπο σε τόπο ανά την ΕΕ ως συνέπεια της πανδημίας COVID-19, του πολέμου στην Ουκρανία και της επιτάχυνσης της κλιματικής αλλαγής·

2.           διαπιστώνει ότι, δυστυχώς, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης δεν αναγνώρισε ούτε τον ενεργό και κεντρικό ρόλο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια επίλυσης αυτών των προβλημάτων ούτε την ανάγκη για πιο πολυεπίπεδη χάραξη πολιτικής της ΕΕ με μέλημα να καταστεί η συνοχή ο γενικός στόχος της ΕΕ, όπως προβλέπεται ήδη στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, με την οποία εισήχθη η αρχή της επικουρικότητας και ιδρύθηκε η ΕτΠ·

3.           προειδοποιεί ότι ο πληθωρισμός επηρεάζει άνισα τις διάφορες περιοχές και ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να επιδεινώσει περαιτέρω τις υφιστάμενες τοπικές, κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Το υψηλότερο κόστος ενέργειας και μεταφορών έχει σοβαρότερο αντίκτυπο στους πολίτες των περιφερειακών και αγροτικών περιοχών. Οι κάτοικοι περιφερειών χαμηλότερου μέσου εισοδήματος πλήττονται δυσανάλογα από τις ανατιμήσεις βασικών αγαθών και εμπορευμάτων με διαφαινόμενο τον κίνδυνο της φτώχειας·

4.           καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τις πόλεις και τις περιφέρειες της ΕΕ και της Ουκρανίας στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που έχει προκαλέσει ο πόλεμος. Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας αποτελεί αναγκαιότητα, ηθικό καθήκον και επένδυση για την ΕΕ. Τούτη η διαδικασία πρέπει να γίνει με γνώμονα την αρχή της «καλύτερης ανοικοδόμησης» του ΟΟΣΑ και κριτήρια αειφόρου, οικολογικού και ψηφιακού χαρακτήρα με μέλημα την ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη. Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα απαιτήσει προσπάθεια που θα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας πρέπει επίσης να συμβαδίζει με την προώθηση της τοπικής δημοκρατίας βάσει ισχυρών εταιρικών σχέσεων με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.           κρίνει ότι η αρωγή των Ουκρανών προσφύγων θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για τη μεταρρύθμιση του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου της ΕΕ με βάση την αλληλεγγύη, τα κίνητρα για δίκαιη κατανομή των βαρών και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Αυτό καθίσταται ακόμη πιο επείγον, δεδομένου ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων παγκοσμίως μπορεί να προκαλέσει εισροή μεταναστών στις πόλεις και τις περιφέρειες της ΕΕ·

6.           υπογραμμίζει ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πλήττονται επίσης από την κατακόρυφη αύξηση των λογαριασμών ενέργειας για τις δημόσιες υπηρεσίες και τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στις δημόσιες συμβάσεις και στους μισθούς. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να θεωρούνται ενεργοί εταίροι σε εκστρατείες εξοικονόμησης ενέργειας, σε νέα έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και σε σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ενεργειακών διαταραχών, έτσι ώστε να συνεκτιμώνται οι τοπικές συνθήκες και οι διακρατικές λύσεις. Επισημαίνει επίσης τις δυνατότητες της τοπικής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην προσπάθεια να καταστεί το ενεργειακό μείγμα της ΕΕ πολυσυλλεκτικό και να μειωθεί η εξάρτησή μας από τρίτες χώρες. Εισηγείται δε να προσαρμοστούν τα συστήματα χρηματοδότησης, οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ, έτσι ώστε τα τοπικά επενδυτικά σχέδια να παραμείνουν λειτουργικά σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού·

7.           καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν έκτακτα μέτρα για τη συνδρομή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην προσπάθειά τους να μετριάσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά, στις ευάλωτες κοινότητες και στις τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να διατηρήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες σε λειτουργία, μεταξύ άλλων διαθέτοντας σε αυτές μερίδιο των φορολογικών εσόδων που εισπράττονται από τα συγκυριακά υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας·

8.           καλεί την ΕΕ να εκπονήσει μια ολοκληρωμένη ενωσιακή πολιτική σε θέματα υγείας, με σκοπό να παγιωθούν και να εναρμονιστούν τα σχετικά πρωτόκολλα και να καθοριστεί το περίγραμμα μιας νέας δομής στον τομέα της υγείας με μέλημα την ασφαλέστερη, καλύτερα προετοιμασμένη και ανθεκτικότερη ΕΕ, η οποία θα μπορεί πραγματικά να προστατεύει την υγεία των πολιτών της·

9.           κατανοεί ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο έπακρο το NextGenerationEU και να επικεντρωθούν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Για τον σκοπό αυτό, οι κανόνες άσκησης της οικονομικής πολιτικής πρέπει να επαναξιολογηθούν και θα πρέπει να παραταθεί το χρονοδιάγραμμα ισχύος των μέτρων ανάκαμψης έως ότου οι περιφέρειες της ΕΕ επιστρέψουν στη μακροοικονομική τους κατάσταση πριν από την πανδημία COVID-19·

10.        επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, την εξαγγελία από την Προέδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της αποτελεσματικής ενδιάμεσης επανεξέτασης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Με αυτήν την ενδιάμεση επανεξέταση επιδιώκεται να παγιωθεί η πολιτική συνοχής, παρά το σημερινό ποσοστό εφαρμογής και τη χαμηλή δημοσιονομική εκτέλεσή της, η οποία οφείλεται κυρίως στην πανδημία COVID-19 και στον ανταγωνισμό με τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Επίσης, αυτή η ενδιάμεση επανεξέταση θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για τη σύσταση ενός νέου ευρωπαϊκού ταμείου για την αντιμετώπιση, σύμφωνα με τη μεθοδολογία επιμερισμένης διαχείρισης, απροσδόκητων κρίσεων. Πράγματι, οι συνεχείς μεταφορές κονδυλίων από την πολιτική συνοχής στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης παρεμποδίζουν την ικανότητα της πολιτικής συνοχής να φέρει εις πέρας την αποστολή της, όπως αυτή κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ·

11.        εισηγείται να ξεκινήσει αμέσως ο προβληματισμός ως προς το μέλλον της πολιτικής συνοχής, με τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των ενδιαφερομένων μερών και των πολιτών. Η «Συμμαχία συνοχής» θα λειτουργήσει ως κοινό βήμα συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων με τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε εποικοδομητικό διάλογο με τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ ζητεί να εφαρμοστεί η αρχή της μη υπονόμευσης της συνοχής σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή συστηματικών εκτιμήσεων εδαφικού αντικτύπου και την κάλυψη των αναπτυξιακών κενών σε περιοχές με συγκεκριμένα δημογραφικά και γεωγραφικά προβλήματα, και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με την ΕτΠ στον ορισμό αυτής της αρχής·

12.        επισημαίνει ότι το 43 % των Ευρωπαίων πολιτών θέτει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο της δράσης για το κλίμα (αύξηση κατά 10 % από το 2019 έως το 2021, καθ’ όλη τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας COVID-19 και της ανάκαμψης από αυτήν) και ότι 160 δήμοι σε 21 κράτη μέλη έχουν υποβάλει σχέδια δράσης για την προσαρμογή βάσει του Συμφώνου των δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια. Η ΕτΠ προτρέπει και τους υπόλοιπους δήμους και περιφέρειες να ακολουθήσουν αυτά τα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών·

13.        θεωρεί ότι η προσαρμογή στην κλιματική κρίση και η αντιμετώπισή της, καθώς και η διατήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, αποτελούν βασικά στοιχεία για την οικοδόμηση πιο ανθεκτικών και βιώσιμων κοινωνιών και οικονομιών. Επίσης, κρίνει ότι τα μέτρα αντιμετώπισης πρέπει να σχεδιάζονται σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Ως εκ τούτου, η ΕτΠ επαναλαμβάνει το αίτημά της περί χορήγησης άμεσων ενωσιακών κονδυλίων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που εφαρμόζουν τις πολιτικές της Πράσινης Συμφωνίας·

14.        ζητεί να ενισχυθούν οι κοινές προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι οι φυσικές καταστροφές πλήττουν σχεδόν 50 εκατομμύρια ανθρώπους ανά την ΕΕ και προκαλούν κατά μέσο όρο οικονομική ζημία ύψους 12 δισ. ευρώ ετησίως κατά τα τελευταία σαράντα έτη. Παράλληλα, καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικό να συνδυαστούν οι κλιματικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πολιτικές, ώστε να διασφαλιστεί ότι, ενώ θα επισπεύδεται η απαραίτητη πράσινη μετάβαση, κανένα άτομο και κανένας τόπος δεν θα μείνει στο περιθώριο·

15.        επισημαίνει το έντονο ενδιαφέρον των δήμων να συμμετάσχουν στην αποστολή με θέμα τις κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της ΕΕ και εισηγείται η ψηφιακή και συγκοινωνιακή μετάβαση να γίνουν με πιο συμπεριληπτικό τρόπο, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των μέτρων υπέρ της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της αλλαγής του τρόπου οργάνωσης των μεταφορών στις αστικές περιοχές, καθώς και της ζεύξης των αστικών και με τις αγροτικές περιοχές, με σκοπό να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση των υφιστάμενων περιφερειακών ανισοτήτων·

16.        εισηγείται να συμπεριληφθούν πλήρως οι υποεθνικές αρχές στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στην 27η Διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και στη 15η Διάσκεψη των μερών της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα, μέσω των μελών της ΕτΠ. Η ΕτΠ τονίζει ότι η 27η διάσκεψη θα αποτελέσει ευκαιρία για την επίσημη αναγνώριση του ρόλου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια να επιδειχθεί μεγαλύτερη φιλοδοξία και να επιταχυνθεί η δράση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή σε αυτήν και τη χρηματοδότηση της προσπάθειας. Επαναλαμβάνει δε το αίτημα για συμπερίληψη των τοπικών και περιφερειακών συνεισφορών ως συμπληρώματος των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών·

17.        ζητεί τη διεξοδική αναθεώρηση του κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, ώστε να τεθεί η βάση για τη συστηματική συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα. Η αναθεώρηση αυτή θα πρέπει επίσης να αποτελέσει ευκαιρία για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και της οικονομικής αδυναμίας μετακινήσεων·

18.        τονίζει τη σημασία των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εντός του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την προαγωγή της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης και για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Δεδομένου ότι οι πόλεις ευθύνονται για σχεδόν το 75 % της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, το 70 % των παγκόσμιων εκπομπών CO2, το 70 % των μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και το 90 % των μέτρων προσαρμογής σε αυτήν, και δεδομένου του ταχέως αυξανόμενου αριθμού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που προτίθενται να αναλάβουν δράση, οι εν λόγω οργανισμοί πρέπει να καταστούν πλήρεις εταίροι στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ιδίως σε τομείς πολιτικής όπως η στέγαση, η ανακαίνιση κτιρίων, οι βιώσιμες μετακινήσεις ή ο οικολογικός προσανατολισμός των πόλεων, καθώς και σε πρωτοβουλίες όπως το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους·

19.        επαναλαμβάνει την ανάγκη συμμετοχής των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην αξιολόγηση και στην εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί επίσης η συνεπής χρήση των ταμείων ανάκαμψης με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Παρά τη νομική βάση του μέσου στην πολιτική συνοχής, η συμμετοχή αυτή έχει αποδειχθεί υπερβολικά περιορισμένη σε πολλά κράτη μέλη, με συνέπεια να παρεμβάλλονται προσκόμματα στην αποτελεσματική εφαρμογή και να τίθεται θέμα έλλειψης συνεργειών μεταξύ των εθνικών σχεδίων και των περιφερειακών και τοπικών προτεραιοτήτων και των αναπτυξιακών στρατηγικών·

20.        επισημαίνει το συνεχιζόμενο και σημαντικό χάσμα στην καινοτομία. Από τις 20 περιφέρειες με τις μεγαλύτερες δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη, οι 19 είναι από τις πλέον ανεπτυγμένες, ενώ τα δύο τρίτα των 50 περιφερειών με τις χαμηλότερες δαπάνες είναι από τις λιγότερο ανεπτυγμένες. Η ΕτΠ υπογραμμίζει τις μεγάλες δυνατότητες της πιλοτικής δράσης για συμπράξεις περιφερειακής καινοτομίας με σκοπό την προαγωγή της εξεύρεσης λύσεων τοπικού προσανατολισμού και της δημιουργίας κατά τόπους αποστολών από τη βάση προς την κορυφή βάσει του νέου θεματολογίου καινοτομίας της ΕΕ, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη σημασία των κόμβων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας·

21.        τονίζει τη λειτουργία του ψηφιακού μετασχηματισμού ως διατομεακού συντελεστή κάλυψης του χάσματος στην Ευρώπη, καθώς και την ανάγκη για ψηφιακή συνοχή. Με τη νέα «προσέγγιση αποστολής» στη χάραξη πολιτικής, η πολιτική συνοχής πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει μακροπρόθεσμους (ενωσιακούς) στόχους στο μέλλον. Η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μέσω ολοκληρωμένων και χωρίς αποκλεισμούς στρατηγικών με τη συμμετοχή όλων των επιπέδων της δημόσιας διοίκησης είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάκαμψη και τη θωράκιση των κοινωνιών·

22.        τονίζει ότι, το 2021, το μέσο ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15-29 ετών στην ΕΕ ήταν 13 %, ήτοι 0,9 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο σε σχέση με το 2020 με σημαντικές, πάντως, αποκλίσεις μεταξύ των περιφερειών ― τα ποσοστά ανεργίας των νέων ήταν υψηλότερα στις ισπανικές, στις ελληνικές και στις ιταλικές περιφέρειες. Με αυτά κατά νου, η ΕτΠ προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων, οι οποίες επιδεινώθηκαν εξαιτίας της κρίσης. Επισημαίνει, επίσης, την επείγουσα ανάγκη να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση. Συν τοις άλλοις, προειδοποιεί για τους αυξανόμενους κινδύνους φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας·

23.        επικροτεί την προτροπή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιδειχθεί μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και τονίζει την ηγετική δράση της ΕτΠ στη συνεργασία με τους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης, ιδίως με την εκπόνηση ενός χάρτη της ΕΕ για τη νεολαία και τη δημοκρατία·

24.        σημειώνει ότι κατά την περίοδο 2011-2020, αυξήθηκε μεν το ποσοστό των γυναικών που εκλέγονται σε όλα τα πολιτικά επίπεδα (από το τοπικό έως το εθνικό), αλλά εκφράζει την απογοήτευσή της καθότι εξακολουθούν να αποτελούν μόνο το ένα τρίτο του συνόλου σε όλα τα επίπεδα. Το 2021, μόνο σε 16 από τις 285 περιφερειακές συνελεύσεις στην ΕΕ υπήρξε ισάριθμη εκλογή ανδρών και γυναικών. Η ΕτΠ αναγνωρίζει ότι η σύνθεσή της απέχει πολύ από την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και αναμένει από τα κράτη μέλη να επιληφθούν αυτού του ζητήματος. Συνεπώς, η ΕτΠ καλεί τα κράτη μέλη να οργανώσουν πρωτοβουλίες με στόχο τη χειραφέτηση των γυναικών στην τοπική και περιφερειακή πολιτική, έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι διακρίσεις στην πολιτική και να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, μη εξαιρουμένων των στερεοτύπων·

25.        προτρέπει τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ―δεδομένης της κοινωνικής κατάστασης κάθε τόπου― και εισηγείται τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για να προστεθεί σε αυτό ισχυρή τοπική διάσταση και να συμπεριληφθεί η εποπτεία της επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης·

26.        υποστηρίζει το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κατάσταση της Ένωσης περί σύγκλησης Συνέλευσης για την αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ. Η ΕτΠ θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως στην εν λόγω συνέλευση, εκπροσωπώντας τους αιρετούς εκπροσώπους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, και δεσμεύεται ότι θα προωθήσει την έννοια της ενεργού επικουρικότητας και ότι θα συνεργαστεί περισσότερο με τα περιφερειακά κοινοβούλια και τις ενώσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Εν προκειμένω, ΕτΠ επικροτεί μεν την εξαγγελία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα εντάσσει κατά πάγιο τρόπο τις συνελεύσεις των πολιτών και άλλες μορφές συμμετοχικής δημοκρατίας στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ, αλλά τονίζει τον ρόλο των δημοκρατικά εκλεγμένων αντιπροσώπων που λογοδοτούν στο εκλογικό τους σώμα, και δεσμεύεται να συμμετάσχει ενεργά σε αυτές τις διαδικασίες·

27.        προτίθεται να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με την τοπική διάσταση των ενωσιακών πολιτικών όσον αφορά την επίτευξη του συνολικού στόχου της συνοχής της ΕΕ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις προτάσεις της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης·

28.        αναθέτει στον Πρόεδρό της να διαβιβάσει την Ετήσια έκθεση για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ, καθώς και το παρόν ψήφισμα στους προέδρους τους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ, και ενθαρρύνει τους τοπικά και περιφερειακά αιρετούς πολιτικούς ανά την Ευρώπη να μεριμνήσουν για τη διάδοση της έκθεσης στους πολίτες και στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης