Τετάρτη, 29 Μαρτίου, 2023

Εγγραφή στο Newsletter

Limassol Today - Asset 10
ΑΡΧΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΑΜέχρι τις 7 το απόγευμα οι αιτήσεις για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Μέχρι τις 7 το απόγευμα οι αιτήσεις για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Στις 19:00 το απόγευμα σήμερα λήγει η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων ενόψει των Παγκυπρίων Εξετάσεων για το 2023. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, οι Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης πραγματοποιούνται εντός Ιουνίου κάθε έτους.

Σκοπός είναι η χορήγηση του βαθμού κατάταξης ανά πλαίσιο πρόσβασης και του πιστοποιητικού πρόσβασης στους υποψηφίους, η κατανομή των θέσεων στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου, καθώς και η προώθηση της βάσης δεδομένων με τους βαθμούς κατάταξης και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για την κατανομή των θέσεων στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας.

Νοείται ότι, το πιστοποιητικό πρόσβασης και ο βαθμός κατάταξης ισχύουν μόνο για το έτος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης Πρόσβασης, στη βάση των οποίων χορηγούνται τα πιο πάνω.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης για εισαγωγή στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου έχουν:

α) Οι Κύπριοι υπήκοοι ή όσοι έχουν έναν από τους γονείς τους κυπριακής καταγωγής και οι οποίοι είναι:

i) μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι λυκειακού κύκλου δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ή της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγγλικής Σχολής (Διεύθυνση και Έλεγχος) Νόμου ή των ιδιωτικών σχολείων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμου.

ii) μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι σχολείου ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λυκειακού επιπέδου, που λειτουργεί νόμιμα σε ξένη χώρα, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν πιστοποιητικό της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας αυτής που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο απολυτήριο, που κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει ο υποψήφιος, του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής στα αντίστοιχα Ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας αυτής, και

β) υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι φοιτούν στην τελευταία τάξη ή είναι απόφοιτοι σχολείου όπως περιγράφεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α).

γ) Κοινοτικοί υπήκοοι και υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν στην τελευταία τάξη ή είναι απόφοιτοι σχολείου που περιγράφεται στην α παράγραφο.

Νοείται ότι, οι μαθητές της τελευταίας τάξης που σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των εκατόν τριάντα πέντε (135), του αριθμού αυτού περιλαμβανόμενου, και παραμένουν στάσιμοι όπως προβλέπεται στους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης.

Μην το χάσεις

Journal

Δείτε επίσης